Hariçte işleme rejimi nedir?

Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan eşyanızı daha ileri bir safhada işlenmek üzere, tamir edilmek üzere ya da yenilenmek üzere geçici olarak yurtdışı etmek isteyebilirsiniz. Hariçte işleme faaliyeti olarak nitelendirilen bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünler belirli koşulları sağlayarak tekrar Türkiye’ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam ve kısmı muafiyet sağlanır. Bu sistem, gümrük mevzuatında Hariçte İşleme Rejimi (HİR) olarak adlandırılır.

Hariçte işleme rejiminin amaçları nelerdir?

Bu rejimin amaçları şunlardır:

*Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,

*Türkiye’de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,

*İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,

*Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak.

Bu rejimin amaçları şunlardır:

*Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,

*Türkiye’de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,

*İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,

*Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak.

Hariçte işleme rejimden faydalanma şartları nelerdir?

Hariçte işleme rejiminden yararlanılması için, Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi gereklidir. Bu durum izin belgesini/izni veren  kurum tarafından sektör analizi bağlamında incelenir.

Rejimden faydalanmak için ayrıca, geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gereklidir. Bunun sağlanması için, gümrük idaresi tarafından ayniyet tespiti yapılır. Ayniyet tespiti, rejime konu olan eşyanın seri numarası, etiketi, numune ve teknik dokümanları, analiz raporu, sözleşmesi, faturası gibi belgelerin incelenmesiyle sağlanır.

Hariçte işleme rejiminden yararlanılması için, Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi gereklidir. Bu durum izin belgesini/izni veren kurum tarafından sektör analizi bağlamında incelenir.

Rejimden faydalanmak için ayrıca, geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gereklidir. Bunun sağlanması için, gümrük idaresi tarafından ayniyet tespiti yapılır. Ayniyet tespiti, rejime konu olan eşyanın seri numarası, etiketi, numune ve teknik dokümanları, analiz raporu, sözleşmesi, faturası gibi belgelerin incelenmesiyle sağlanır.

Hariçte işleme rejimi kapsamına girmeyen eşya var mıdır?

*Eşyanızın ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açıyorsa,

*İhracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girmiş ve bu koşulları taşımaya devam ediyorsa,

*Eşyanızın ihracı ihracat vergi iadesini gerektiriyorsa,

*İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlıyorsa,

Hariçte İşleme Rejimi’nden yararlanmanız mümkün değildir.

*Eşyanızın ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açıyorsa,

*İhracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girmiş ve bu koşulları taşımaya devam ediyorsa,

*Eşyanızın ihracı ihracat vergi iadesini gerektiriyorsa,

*İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlıyorsa,

Hariçte İşleme Rejimi’nden yararlanmanız mümkün değildir.

Hariçte İşleme Rejimi İzni kime verilir?

Hariçte İşleme Rejimi izni işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir. Belli koşullarda hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.

Hariçte İşleme Rejimi iznini nereden alabilirsiniz?

Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, gerekli belgelerle birlikte “hariçte işleme izin belgesi” almak üzere Ticaret Bakanlığına başvurmanız gerekir.

Eşyanızı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirmek istediğinizde, hariçte işleme izni için ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmanız gerekir. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez.

Hariçte İşleme Rejimi’nde süre kısıntı var mıdır?

Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (on iki) aydır. Talep etmeniz durumunda sürenin uzatılması mümkündür.

Hariçte İşleme izinlerinde revize yapma imkanı var mıdır?

Hariçte işleme izin belgesinde ve hariçte işleme izninde belge taahhüt kapatma aşamasına kadar izin hak sahibinin izni veren kuruma  başvurusu üzerine revize yapılması mümkündür.

Hariçte İşleme Rejimi’nde vergilendirme nasıl yapılır?

Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve yapılacak tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz olarak yapıldığını kanıtlamanız halinde, eşyanız Türkiye’ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam olarak muaf tutulur.

Hariçte İşleme İzin Belgesi veya Hariçte İşleme İzni Kapsamındaki eşyanızın Türkiye’ye ithalinde vergiler hesaplanırken, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden/serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Eşya kısmen muaf olarak ithal edilir.

Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve tamirat bedel karşılığında yapıldı ise, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınır. Bu durumda ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.

Tamir için gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmaması nedeniyle tamir için gönderilen eşya ile aynı teknik özelliklere sahip yeni bir eşyanın gönderilmesi durumunda söz konusu eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Halim ÖZTÜRK Danışmanlık olarak iş dünyasında stratejik, operasyonel, finansal ve yönetimsel konularda uzmanlık sunan profesyonel bir oluşumdur. Bu firmalar, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, kurumlara veya bireylere danışmanlık hizmetleri sunarak, onların başarılarını artırmayı hedefler.

En Son Portföy

Herhangi bir yardım lazım mı? Veya Temsilci Arıyoruz

Çalışma Saatleri : Pazar-pazartesi, 09:00-17:00
© 2022 Halim ÖZTÜRK Danışmanlık . All Rights Reserved.