Dahilde İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı

Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı planlayan firmalar, öncelikle Destekleme Yönetim Sistemine kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Destekleme Yönetim Sistemi

A-Destekleme Yönetim  Sistemine firmanın kaydedilmesi ile ilgili istenen belgeler.

*Dilekçe (İlgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne hitaben yazılmış. Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış.)

*T.C.Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi, Sistem Kullanım Taahhütnamesi(A 1)

*T.C. Ticaret Bakanlığı Mersiste olan firmalar (A.Ş./Ltd) Destek Yönetim Sistemi Yararlanıcı Bilgi Formu (B 1)

*T.C. Ticaret Bakanlığı Mersiste olmayan firmalar (A.Ş/Ltd)Destek Yönetim Sistemi Yararlanıcı Bilgi Formu(B 2)

*T.C. Ticaret Bakanlığı Gerçek kişiler Destekleme Yönetim Sistemi Yararlanıcı Bilgi Formu(B3)

*T.C. Ticaret Bakanlığı Destekleme Yönetim Sistemi Kullanıcı Yetkilendirme Formu(C 1) (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli)

*İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

*Mersis Numarasını gösterir Ticaret Sicil Belgesi

*İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge.(İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için)

*Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

*İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili geçerli Kapasite Raporu.( Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tasdikli)-

*Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir?

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

Dahilde işleme izin belgesi, kapasite raporu sahibi üretici firmaya verilir. dahilde işleme izin belgesi sahibi olmak için, üretimin en az yüzde ellisini üretmek gerekir. Dahilde işleme izin belgesi ihracat yapılan ürünün ham madde ithalatlarında yada yerli alımında belirli muafiyetler sağlar.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı:

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.

*Dahilde İşleme İzin Belgesi hangi muafiyetleri sağlar?

Gümrük Vergi Muafiyetleri

İthalatta Gümrük Vergisi

Anti Damping Vergisi

Ek Mali Yükümlülük

KDV Muafiyeti

KKDF İstisnası

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Ticaret Politikası Önlemleri

Gözetim V.b

Anti-damping

Sübvansiyon

Dahilde İşleme İzin Belgesi Prosedürü

A-Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması ile ilgili firmadan istenen belge ve bilgiler.

*İhracatı yapılması planlanan mamullerin, G.T.İ.P.No’ları, Mamullerin kapasite raporuna göre tam isimleri, miktarları, ihracat birim fiyatları, döviz cinsi birim ağırlıkları.

*İthalat yapılması planlanan hammaddelerin listesi.(Kapasite raporuna göre isimleri, ihracat mamulünde birim baz da kullanım oranları, birim ağırlığı, birim fiyatı, döviz cinsi)

*Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılında yeniden verilmek üzere)

*İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bordrosu (son 12 aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibariyle yenisi verilmek üzere.(İlgili firma tarafından, söz konusu bordro yerine her ay düzenlenen  tahakkuk Fişleri veya ilgili  SSK Başkanlığı Sigorta İl Müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazıda ibraz edilebilir.

B-Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, firmamızın yapacağı işlemler.

*İhracatı yapılacak ürünlerin, alınan bilgiler doğrultusunda listesi hazırlanır G.T.İ.P. ve satır no’larına göre Destekleme Yönetim  sistemine girişleri yapılır.(*)

*İthal edilecek, hammaddelerinin miktarları, kapasite raporu kullanım oranlarına göre hesaplanır, G.T.İ.P ve satır no’larına göre Destekleme Yönetim sistemine girişleri yapılır. Döviz kullanım oranı hesaplanır.

*Hammadde sarfiyat tablosu, firmanın bildirdiği/kapasite raporu kullanım oranlarına göre hesaplanır ve Destekleme Yönetim sistemine giriş yapılır.

*Tüm girişler bitiminde, kontrol için, ilgili firmaya gönderilir. Teyit alındıktan sonra Destekleme Yönetim sisteminde Ticaret Bakanlığına onaya gönderilir..

*Ticaret  Bakanlığı’nın onayını müteakip, firma adına düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve no’su, firmaya bildirilir. .

C-Dahilde İşleme İzin Belgesinin takip edilmesi ve kapatılması.

*İthalat işlemleri, Gümrük Giriş Beyanname kapsamında, Destekleme Yönetim  sisteminde   takip edilir.

*İhracat işlemleri, Gümrük Çıkış Beyannamesi kapsamında, Destekleme Yönetim  sisteminde takip edilir

*Tahakkuk eden Telafi Edici Vergiler (olduğunda) ihracat beyannamesi  bazında hesaplanır, firmaya ve Gümrük komisyoncusuna bildirilir ve takip edilir.(Telafi Edici Vergiler firmalarla mutabık kalındığı şekilde yatırtılır)

*Belgede gerekli görüldüğün de, firma ile mutabık kalınmak şartı ile, ihracat mamulleri, ithalat hammaddeleri ve süreler revize edilir.

*Tüm ithalat-ihracat işlemleri bittiğinde, belge süresi bitiminden bir ay içerisinde, Destekleme Yönetim  sisteminde belge kapatma işlemi yapılır.

*İthalat/ihracat listeleri, hammadde sarfiyat tablosu hazırlanır, tüm diğer belgelerle birlikte, kapatma dosyası ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine teslim edilir.

(*) İhracatı yapılacak olan ürünlerin; a) İsimleri,  b) Miktarı, c) Birim ağırlığı,   c) Birim döviz

 


Halim ÖZTÜRK Danışmanlık olarak iş dünyasında stratejik, operasyonel, finansal ve yönetimsel konularda uzmanlık sunan profesyonel bir oluşumdur. Bu firmalar, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, kurumlara veya bireylere danışmanlık hizmetleri sunarak, onların başarılarını artırmayı hedefler.

En Son Portföy

Herhangi bir yardım lazım mı? Veya Temsilci Arıyoruz

Çalışma Saatleri : Pazar-pazartesi, 09:00-17:00
© 2022 Halim ÖZTÜRK Danışmanlık . All Rights Reserved.